Start >
 

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Regulaminie mowa o poniższych zwrotach należy je traktować zgodnie z podanymi poniżej definicjami:
Serwis - witryna internetowa dostępna pod adresem głównym blog.pieluszki.pl
Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji bezpłatnego konta, posiadająca dane dostępowe do swojego konta w Serwisie, pieluszkowyblog - pola eksploatacji do prowadzenia strony internetowej w wybranej domenie Serwisu dostępny dla Użytkowników. Firma - właściciel domen internetowych i serwisu internetowego znajdującego się pod adresem głównym blog.pieluszki.pl - firma Grasp Group Sp. z o.o.; ul. Wita Stwosza 24A; 02-661 Warszawa
Regulamin- niniejszy dokument
Administrator - przedstawiciel Firmy uprawniony do dokonywania zmian w serwisie.

§ 2
REJESTRACJA

1. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego (wymaganych w nim pól), aktualizacji swoich danych oraz do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik dokonując wysłania formularza rejestracyjnego ze stron Serwisu, akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu oraz zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Firmę w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
4. Użytkownik potwierdza zgodność wprowadzanych danych ze stanem faktycznym.
5. Każdy z Użytkowników dysponuje stałym prawem wglądu do swoich danych i możliwością poprawiania ich.

§ 3
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa autorskie do całego Serwisu oraz związanych z nim rozwiązań technologicznych przysługują Firmie.
2. Firma udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na oprogramowanie do pieluszkowegobloga. Licencja ta udzielona zostanie w celu obsługi własnego bloga w ramach Serwisu. Licencja ta jest bezpłatna i bezterminowa.
3. Przetwarzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w części materiałów opublikowanych przez użytkowników na pieluszkowymblogu bez pisemnej zgody użytkowników stanowi naruszenie praw autorskich Użytkownika zgodnie z podstawą prawną - Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170. Działanie lub zaniechanie sprzeczne z powyższym postanowieniem skutkuje odpowiedzialnością karną.

§ 4
ZAKRES OBOWIĄZKÓW I PRAWA FIRMY

1.Firma udostępnia Serwis Użytkownikowi przez całą dobę. Firma zastrzega sobie jednak prawo do robienia okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, związanych z obsługą i konserwacją Serwisu, urządzeń lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie serwera, łączy itp.).
2. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkownika z tytułu korzystania z Serwisu.
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Użytkownika i inne osoby z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania.
4. Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Serwisu.
6. Firma nie ma możliwości odczytania haseł do kont Użytkowników. Za skutki wynikające z wybrania prostego hasła lub udostępnienia go osobom trzecim Firma nie odpowiada. Firma zaręcza, że nie będzie prosić Użytkownika o podanie hasła. Firma może usunąć bloga z Serwisu jeśli:
- nazwa bloga uznana jest przez polskie prawo lub przez Firmę za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
- blog wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem
- dane Użytkownika bloga są niezgodne ze stanem faktycznym.
Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnego bloga, bez podania przyczyny.8. Usunięcie bloga skutkuje bezpowrotnym skasowaniem wszystkich danych na stronie bloga i jednoczesną możliwością rejestracji domeny internetowej przez nowego Użytkownika.
9. Firma dołoży wszelkich starań, aby działanie Serwisu pozbawione było wad technicznych, oraz by Użytkownicy byli zadowoleni z korzystania z Serwisu.
10. Firma zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu blogów bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji na stronach internetowych Serwisu.
11. Firma nie odpowiada za wzajemne kontakty handlowe i pozostałe relacje nawiązane za pośrednictwem Serwisu.
12. Informacje publikowane na stronach www.pieluszki.pl oraz blog.pieluszki.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszystkie problemy np. zdrowotne powinny być konsultowane z właściwym lekarzem specjalistą. Firma oraz autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek skutki wynikłe z zastosowania zawartych na stronach informacji lub porad.

§ 5
ZAKRES OBOWIĄZKÓW I PRAW UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Polskiego oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci internet
2. Użytkownik oświadcza, że:
- przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste do zamieszczonych w blogu materiałów graficznych w tym zdjęć, skanów, grafik, rysunków, kolaży etc.,
- przysługują mu wszelkie konieczne prawa do zamieszczonych w blogu tekstów oraz publikacji ich w sieci Internet.
3. Jeżeli okaże się, że treści, które zawiera blog naruszają prawa własności osób trzecich Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z ich usunięciem.
4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Firmy w związku z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu.
5. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego wprowadzania i aktualizacji wszystkich materiałów w blogu przy pomocy dostępnych funkcji po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika w Serwisie.
6. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w serwisie zdjęć, grafik, tekstów i innych będących sprzecznymi z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi lub naruszającymi obowiązujące normy prawne

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Serwisu.
3. Wszystkie uwagi i zapytania związane z Serwisem należy kierować pisemnie na adres e-mail: redakcja@pieluszki.pl
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany treści bez powiadomienia Użytkownika w przypadku, gdy treści zawarte w blogu są sprzeczne z prawem polskim